HP Deskjet 1220c Printer series - Předpisy FCC

background image

edpisy FCC

Toto za

ř

ízení bylo testováno a bylo zjišt

ě

no, že spl

ň

uje specifikace

č

ásti 15

pravidel FCC. Tyto hranice byly stanoveny za ú

č

elem poskytnutí p

ř

im

ěř

ené

ochrany proti škodlivému rušení p

ř

i instalaci v obývaném prost

ř

edí. Toto

za

ř

ízení budí, používá a m

ů

že vyza

ř

ovat elektromagnetickou energii

rádiových frekvencí, a pokud není nainstalováno a používáno podle pokyn

ů

,

m

ů

že zp

ů

sobit rušivou interferenci radiokomunika

č

ních za

ř

ízení. Zárove

ň

však nelze zaru

č

it, že jakákoliv konkrétní instalace zcela zamezí

interferenci. Pokud toto za

ř

ízení zp

ů

sobí interferenci škodlivou pro rádiový

č

i televizní p

ř

íjem, což m

ů

že být ov

ěř

eno vypnutím a zapnutím za

ř

ízení,

background image

37

d

ů

razn

ě

nabádáme uživatele, aby se pokusil interferenci odstranit jedním z

následujících opat

ř

ení:

P

ř

esm

ě

rujte nebo p

ř

emíst

ě

te p

ř

ijímací anténu.

Zv

ě

tšete vzdálenost mezi za

ř

ízením a p

ř

ijíma

č

em.

P

ř

ipojte za

ř

ízení k elektrické zásuvce jiného okruhu, než ke kterému

je p

ř

ipojen p

ř

ijíma

č

.

Pora

ď

te se s prodejcem za

ř

ízení nebo se zkušeným rádiovým

č

i

televizním technikem.