HP Deskjet 1220c Printer series - Informace o bezpečném použití výrobku

background image

ném použití výrobku

POZOR: P

ř

i používání tohoto výrobku vždy dodržujte základní bezpe

č

nostní

opat

ř

ení tak, abyste snížili nebezpe

č

í úrazu ohn

ě

m nebo elektrickým

proudem.

1. Pro

č

t

ě

te si pozorn

ě

pokyny uvedené v této p

ř

íru

č

ce a ujist

ě

te

se, že jim rozumíte.

2. P

ř

i zapojení tohoto výrobku do elektrické sít

ě

používejte pouze

uzemn

ě

né zásuvky. Pokud si nejste jisti, zdali n

ě

která zásuvka

je uzemn

ě

ná, obra

ť

te se na kvalifikovaného elektriká

ř

e.

3. Dodržujte všechna varovná upozorn

ě

ní a pokyny umíst

ě

né na

výrobku.

4. P

ř

ed

č

išt

ě

ním tento výrobek vždy odpojte od elektrické zásuvky.

5. Tento výrobek neinstalujte ani nepoužívejte blízko vody nebo

když jste se namo

č

ili.

6. Výrobek nainstalujte bezpe

č

n

ě

na stabilním povrchu.

7. Výrobek nainstalujte v chrán

ě

ném míst

ě

tak, aby nikdo nemohl

šlápnout na kabely nebo p

ř

es n

ě

klopýtnout, a tak je poškodit.

8. Pokud výrobek nefunguje normáln

ě

, vyhledejte oddíl

Odstra

ň

ování poruch v uživatelské p

ř

íru

č

ce.

P

ř