HP Deskjet 1220c Printer series - Oznámení o obchodních značkách

background image

Oznámení o obchodních zna

č

kách

HP ColorSmart II, HP PhotoREt III, a HP ZoomSmart

Scaling Technology jsou obchodní zna

č

ky spole

č

nosti

Hewlett-Packard.
Microsoft je v USA registrovaná obchodní zna

č

ka

spole

č

nosti Microsoft.

Windows je obchodní zna

č

ka spole

č

nosti Microsoft.

Upozorn

ě

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají zm

ě

nám

bez p

ř

ed p

ř

edchozího upozorn

ě

ní.

Spole

č

nost Hewlett-Packard neposkytuje žádné záruky

vztahující se na tento dokument, a to, mimo jiné, ani

odvozené záruky prodejnosti

č

i vhodnosti pro ur

č

itý ú

č

el.

Spole

č

nost Hewlett-Packard nenese odpov

ě

dnost za

eventuální chyby obsažené v tomto dokumentu nebo za

náhodné, vedlejší

č

i následné škody vzniklé v souvislosti s

dodávkou, provedením nebo používáním tohoto materiálu.
Žádná

č

ást tohoto dokumentu nesmí být fotokopírována,

reprodukována nebo p

ř

eložena do jiného jazyka bez

p

ř

edchozího písemného souhlasu spole

č

nosti Hewlett-

Packard.

background image

i

Č

ešt

ina