HP Deskjet 1220c Printer series - Nic se netiskne

background image

Nic se netiskne

Zkontrolujte napájení tiskárny

Ujist

ě

te se, že napájecí kabel je pevn

ě

p

ř

ipojen k

tiskárn

ě

a k fungující elektrické zásuvce, a že tiskárna

je zapnuta. Indikátor zdroje umíst

ě

ný na p

ř

edním

panelu tiskárny by m

ě

l svítit.

Bu

ď

te trp

ě

liví

U složitých dokument

ů

obsahujících mnoho druh

ů

písem, grafiky a/nebo barevné fotografie trvá zahájení

tisku déle. Pokud indikátor zdroje bliká, znamená to,

že tiskárna zpracovává informace.

Zkontrolujte papír

P

ř

esv

ě

d

č

te se, že papír je správn

ě

založen v

zásobníku a že v tiskárn

ě

neuvízl papír.

Zkontrolujte tiskové zásobníky

P

ř

esv

ě

d

č

te se, že

č

erný a barevný tiskový zásobník

jsou správn

ě

nainstalovány a že p

ř

ístupový kryt

tiskárny je zav

ř

ený. Pokud tiskové zásobníky nejsou

správn

ě

nainstalovány, bliká svítivá dioda indikátoru

zásobník

ů

.

Pokuste se vytisknout zkušební stránku

Tiskárnu vypn

ě

te a znovu zapn

ě

te. Zmá

č

kn

ě

te

tla

č

ítko Pokra

č

ovat a uvoln

ě

te je, až indikátor tla

č

ítka

Pokra

č

ovat za

č

ne blikat. Pokud se vytiskne zkušební

stránka, problém není v tiskárn

ě

.

Zkontrolujte nastavení tiskárny

Ujist

ě

te se, že tiskárna HP DeskJet je zvolena jako

stávající nebo výchozí tiskárna že není zaškrtnuta

možnost Pozastavit tisk.

Zkontrolujte nastavení sít

ě

Ujist

ě

te se, že vaše tiskárna je

ř

ádn

ě

nastavena v

Odstra

ň

ování

background image

22

prost

ř

edí po

č

íta

č

ové sít

ě

. Podrobné informace

naleznete v tématu

Použití tiskárny v síti

v nápov

ě

d

ě

Toolboxu “Jak se d

ě

lá?”, a v dokumentaci dodané

výrobci prvk

ů

vaší po

č

íta

č

ové sít

ě

.