HP Deskjet 1220c Printer series - Volba a zakládání papíru

background image

Volba a zakládání papíru

Tiskárna m

ů

že tisknout na oby

č

ejný papír a na v

ě

tšinu

dalších druh

ů

papíru. V

ě

tšina druh

ů

oby

č

ejného papíru

používaného na fotokopírování poskytne dobré výsledky.

Poznámka: P

ř

i použití alternativního podava

č

e tiskového média se nemusí

vyjmout papír z hlavního dolního zásobníku. Tiskárna sama indikuje
podávání papíru alternativním horním podava

č

em tiskového média. Pokud

tam tiskárna zjistí papír, podá si ho a již se hlavním dolním zásobníkem
nezabývá.

Vždy používejte pouze papír, který odpovídá

technickým specifikacím tiskárny.

Nepoužívejte poškozená, pokroucená nebo

zvrásn

ě

ná tisková média. Nepoužívejte papír s vý

ř

ezy

nebo perforací nebo papír s výraznou texturou

č

i

reliéfem.

Nepoužívejte formulá

ř

e sestávající s více

č

ástí.

Do každého zásobníku založte vždy pouze jeden druh

papíru.

Krom

ě

p

ř

ípadu ru

č

ního podávání papíru zakládejte

papír stranou ur

č

enou k tisku sm

ě

rem dol

ů

a pravou

stranu papíru zarovnejte s pravou stranou zásobníku.

Do hlavního zásobníku nezakládejte najednou nikdy

více než 150 list

ů

papíru nebo 15 obálek. Do

alternativního horního podava

č

e nezakládejte

najednou více než 10 list

ů

papíru nebo 3 obálky. Do

zásobníku pro ru

č

ní podávání zakládejte vždy jen

jeden list papíru.

background image

20