HP Deskjet 1220c Printer series - Jak udržovat tiskárnu

background image

Jak udržovat tiskárnu

Tiskárna nevyžaduje pevn

ě

plánovanou pravidelnou údržbu.

Pravidelné

č

išt

ě

ní však zlepšuje vzhled tiskárny a udržuje ji v

dokonalém stavu.

Č

išt

ě

ní m

ů

že rovn

ě

ž usnadnit zjišt

ě

problém

ů

.

Vn

ě

jší pouzdro tiskárny omývejte jemným had

ř

íkem

navlh

č

eným mírným detergentem a vodou.

Upozorn

ě

ní: Tiskárnu

č

ist

ě

te pouze vodou nebo mírným detergentem

rozpušt

ě

ným ve vod

ě

. Použití jiných

č

isticích látek nebo lihu m

ů

že tiskárnu

poškodit.
Upozorn

ě

:

Inkoust používaný v tiskových zásobnících byl pe

č

liv

ě

sestaven spole

č

ností Hewlett-Packard tak, aby zajistil nejvyšší kvalitu tisku

a dokonalou technickou slu

č

itelnost s tiskárnou. Spole

č

nost HP

nezodpovídá za eventuální škody zp

ů

sobené pozm

ě

n

ě

ním nebo

dopl

ň

ováním tiskového zásobníku.

Do

poru

č

ení

background image

1

9