HP Deskjet 1220c Printer series - Jak získat další informace

background image

Jak získat další informace

Toolbox

:

Obsahuje informace typu “Jak se d

ě

lá…” a

pokyny k odstra

ň

ování poruch, a rovn

ě

ž

umož

ň

uje p

ř

ístup k funkcím údržby

tiskárny a informacím spole

č

nosti HP. Je-li

používán opera

č

ní systém Windows,

objeví se po instalaci softwaru na

obrazovce po

č

íta

č

e ikona. Rovn

ě

ž u

po

č

íta

čů

Macintosh se objeví na obrazovce

ikona tiskárny.

Starter CD:

Obsahuje software tiskárny, p

ř

ídavné

softwarové šablóny, stru

č

né seznámení s

Úvod

background image

2

Č

ešt

ina

tiskárnou, pomocný program umož

ň

ující

zkopírovat software tiskárny na pružný

disk, elektronickou kopii této uživatelské

p

ř

íru

č

ky a informace o objednávání.

Webová stránka:

adresa http://www.hp.com/go/dj1220 vás

spojí s webovou stránkou spole

č

nosti HP

obsahující nejnov

ě

jší software tiskárny a

informace o výrobcích, opera

č

ních

systémech a podpo

ř

e.

Poznámka: Pokud vám doporu

č

ení obsažená v t

ě

chto zdrojích informací

nepomohou s

ř

ešením problém

ů

s tiskárnou, vyhledejte na stran

ě

27

seznam zdroj

ů

a prost

ř

edk

ů

dostupných pro podporu a údržbu tiskárny.

M

ů

žete se rovn

ě

ž obrátit o technickou pomoc online na internetovou adresu

http://www.hp.com/cposupport, kde jsou k dispozici databáze s
vyhledávacím programem technických informací. Další možností je požádat
o pomoc St

ř

edisko pé

č

e o zákazníka spole

č

nosti HP.